آمپول انوکساپارین ۲

آمپول انوکساپارین ۲

راهنمای تزریق آمپول انوکساپارین

درجه صورت بگیرد زیرا بافت زیر جلد بـازو بسیار کمتر از شکم بوده و در تـزریـق٩۰ درجه احتمال ورود دارو به عضله وجود دارد
پس از تزریق
این امکان وجود دارد که تا حدود۲۰دقیقه بعد از تزریق در مـحـل تـزریـق احسـاس سوزش و گزگز کنید . این مسئله طبـیـعـی بوده و جای هیچ نگرانی نیست. فقط ناحیـه تزریق را نخارانید و با دسـت آن را فشـار
ندهید چرا که بعدا در اطراف محل تـزریـق شاهد کبودی خواهید شد.
بایدها و نباید ها در استفاده از انوکساپارین
۱-دارو را به همان میزان تجویز پزشـک وهر روز در زمان معین مصرف نمایید .
۲-هنگام اصلاح صورت و استفاده از چاقو و سایر ابزار برنده دقت کافی به عمل آورید .
۳-در صورت استفاده از داروهای دیـگـر و مکمل های غذایی یا گیاهی با پزشک خـود مشورت کنید .
۴-نبایدپس از برداشتــن ســرپــوش سوزن آن را به طرف پایین بگیـریـد و یـا اجازه دهید با چیزی تماس پیدا کند .
۵-نبایدسرپوش سوزن را برای درآوردن بپیچانید چــرا کــه ممکن است باعث خمشدن سوزن گردد .
۶-نبایدانوکساپارین را درون زخم، کبودی تزریق کنید .
۷-انوکساپارین را در یخچال نگهداری کنیـد ، از یـخزدگـی آن جلوگیری کنید و بلافاصله پس از درآوردن از یخچال آن را تـزریـق نکنید .
عوارض جانبی ناشی از انوکساپارین
۱-ایجاد کبودی، حساسیت و واکنشهای موضعی خفیف۲-درد
۳-هماتوم ( خونریزی درون پوستی که ایجاد توده میکند . )۴-
قرمزیپوست و ندول ( برجستگی کوچک و سفت موضعی در مـحـل
تزریق) میباشد .
عوارض جانبی کمتر شایع
۱-خونریزی از محل زخم جراحی۲-هر نوع خونریزی دیگر مـانـند خونریزی از محل تزریق، خونریزی از بینی، وجود خون در ادرار ، مشاهده خون هنگام سرفه کردن و یا استفراغ خونی۳-کبودی غـیـر
عادی که دراثر ضربه یا علت واضح دیگری ایجاد نشده باشد .

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »