جراحی زنان و زایمان

خانه / جراحی زنان و زایمان
ردیفپروفایلنام پزشکشیف پزشک
1

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکترمژده تواضعشنبه-یک شنبه-دوشنبه-
سه شنبه-چهارشنبه از
ساعت ۱۵ الی ۲۰
2

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکترطاهره بهرامی شاه
بهرامی
شنبه-دوشنبه- چهارشنبه
از ساعت ۱۶ الی ۲۰ یک شنبه و سه شنبه ۱۰ الی ۱۳
3

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر لیال ساریخانیشنبه/یک شنبه/سه
شنبه/چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۴
پنچ شنبه ۹ الی ۱۴
4

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکترآرزوفاضل زادهشنبه تا چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
5

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر سارا صادقیشنبه صبح وعصر/یک شنبه
صبح/دوشنبه صبح
6

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر محبوبه بحرانیروز های زوج از ۵:۳۰ الی ۲۰
7

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر کاملیا همیریشنبه تا دوشنبه صبح
سه شنبه عصر
8

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر یلدا وطنشنبه چهارشنبه ۱۷ الی ۲۰
چهارشنبه ۹ الی ۱۲
9

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکترناهید احمدیشنبه یک شنبه سه شنبه
عصر
چهارشنبه صبح
10

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکترمحبوبه کاظمیروزهای زوج ساعت ۱۶ الی ۲۰
11

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر آسیه برزگریانشنبه الی چهارشنبه
۱۶ الی ۱۹
12

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر دیدار فخراییدوشنبه و چهارشنبه ها
صبح
13

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر فرشته گودرزیانشنبه دوشنبه
چهارشنبه ۹ الی ۱۳
یک شنبه و سه شنبه ۱۶ الی ۲۰
14

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکترفرانک همیریشنبه یک شنبه سه شنبه
چهارشنبه صبح
Translate »