جراحی زیبایی و پلاستیک

خانه / جراحی زیبایی و پلاستیک
ردیفپروفایلنام پزشک شیفت پزشک
1

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر علی اکبر محمدیدوشنبه و چهارشنبه
2

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکترمژده تواضعشنبه-یک شنبه-سه شنبه-
چهارشنبه ازساعت ۱۰ الی ۱۷
3

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر لیال ساریخانیشنبه/یک شنبه/سه
شنبه/چهارشنبه از
ساعت ۹ الی ۱۴
پنچ شنبه ۹ الی ۱۴
4

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکترجهانگیر تقی پورعصر ها از ساعت ۱۷ الی ۱۹
5

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر غالمرضا معینیک شنبه و سه شنبه
از ساعت ۱۷ الی ۲۰
Translate »