جراحی عمومی

خانه / جراحی عمومی
ردیف پروفایلنام پزشک شیفت پزشک
1

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر مهدی مجربیک شنبه ها و چهار شنبه ها
۴-۱ساعت
2

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر علی اکبر مربیشنبه تا چهارشنبه صبح و
عصر-پنج شنبه صبح
صبح ها۱۳۳۷-۸۵عصرها ۴-
۱
3

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر محمدرضا جغتاییروز های زوج عصر
4

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر ابراهیم سیوانی
5

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر محمد جاویدی
6

https://up.abriday.com/do.php?img=114
دکتر محمد مهدی خلوتیشنبه تا سه شنبه عصر
چهارشنبه وپنج شنبه صبح
Translate »